Standerdmolen uit 1898 Langenboom

 

Type Standaard molen
Locatie Eikenlaan (Bremhoek rond 1898) 
Functie  Graanmalerij
Toestand Verdwenen
Toegankelijk  
Bouwjaar  1897,1898
Afgebroken  1912 in Langenboom
Bijzonderheden Herbouwd in 1912 te Sint-Oedenrode
1944 in brand geschoten en niet herbouwd
Benaming Koeveringse molen ‘Hertog Jan v Brabant’

 

Deze standerdmolen die gestaan heeft op de Bremhoek nu eikenlaan.
Piet Lamers kocht grond op 25 october 1897 van erven Gerardus Opsteeg en liet er de molen bouwen in 1898. Molenaar was Piet Lamers en had een knecht Piet Martens van den Hoge Steen. De gebroeders Hendrikus en Gerrit van Huisseling leerden het molenaarsvak in die periode van Piet Lamers. Uiteindelijk is deze molen in 1912 verplaatst naar Sint-Oedenrode. 


Gebruikers: (Langenboom, st Oedenrode)
C626 Molen, Perceel 1049

1897: Petrus Josephus Lamers molenaar Velp (2-juli-1872° Velp – 30-april-1960† ……….Grave) ∞ 04-11-1895 te Velp met Elizabeth Linders (21-juli-1871° Escharen – ……….28 febr,- 1945† Grave) zij kregen 8 kinderen allen geboren te velp
……………………1 Maria Elizabeth Lamers (Velp 22 sept, 1896°- 10 aug, 1896† Velp)
……………………2 Elizabeth Maria Lamers (Velp 27 sept, 1897°- (?)
……………………3 Bartalina Petronella Lamers (Velp 6 april 1899°- (?)
……………………4 Theodorus Wilhelmus Johannes Lamers (Velp 28 april 1901°-
………………………11 mei 
1901† Velp)
……………………5 Theodorus Wilhelmus Lamers (Velp 1 sept, 1902°-  (?)
……………………6 Lambertus Johannes Lamers (Velp 6 april 1905°-  (?)
……………………7 Christina Huberdina Lamers (Velp 21 april 1907°- 5 dec, 1935† Velp)
……………………8 N.N. Lamers  (Velp 25 maart 1917°- 25 maart 1917† Velp)

Langenboom 1897, aan de “Bremhoek” start de bouw van een standerdmolen. De opdrachtgever was Petrus Josephus Lamers molenaar te Velp en eigenaar van de Kouwenoordmolen te Escharen.

Fig, onder veldwerkkaartje van de standerdmolen uit 1899 waarop de afmetingen
staan weergegeven.
Hieronder uitgelicht 2 fragmenten van kaartje boven.
Foto onder groepsfoto met een aantal Velpenaren waaronder Piet Lamers

Foto onder Theodorus Wilhelmus Lamers molenaar “kouwenoord Escharen” (Helm den Mulder) de zoon van P.J. Lamers

Bekijk hieronder hoe de Langenboomse/koeveringse molen aan zijn einde kwam 

De standerdmolen 1898 (Langenboom) van Petrus Josephus Lamers.

De molen stond aan de rand van de heide (‘Den Bremhoek’) aan de huidige Eikenlaan, vlak achter het huis van de voormalige bewoners Fam, van Sambeek – Eikenlaan 30. Deze molen was eigendom van Piet Lamers, die in Velp woonde, en in Escharen op Kouwenoord (Kawenoord) ook nog een molen had. Piet (Petrus Josephus) Lamers was de vader van de overleden dorpsgenoot uit Langenboom Albert (Lambertus Johannes) Lamers, die wij beter kenden als Albert den Mulder van de Krakenburg. Een andere zoon van Piet Lamers Theodorus Wilhelmus Lamers (Helm den Mulder) was de laatste molenaar op Kouwenoord. Deze woonde tot aan zijn overlijden aan de Generaal de Bonsweg in (Velp) Grave.
Er is sprake dat van oorsprong deze molen een watermolen was ergens uit het Hollandse, en als standerdmolen op deze plek was herbouwd. In
1856 werdt de bouw gestart van een korenmolen met bovenkruier en kreeg de naam ‘kouwe oord’ de eigenaar was Benedictus Godefridus Cuppens deze molennaar uit Velp verkoopt de molen aan Hermanus Theodorus Heiming, molennaar te Afferden. omstreeks 1910? wordt Piet Lamers eigenaar van molen ‘Kouwe Oord’ Reeds in 1907 werd de molen op windstille dagen op
bescheiden schaal bijgestaan door een petroleummotor aangedreven
maalinrichting. In 1911 is bouwvergunning verleend aan Piet Lamers voor een motermaalderij. Deze maalmolen is in 1930 uitgebreid.  De korenmolen ‘Koude Oord, is kort na de tweede wereldoorlog afgebroken en in onderdelen verkocht, voor reparatie van de door oorlogsgeweld beschadigde molens.
Het malen is na het overlijden van Theodurus Wilhelmus Lamers, op
Koudenoord gestaakt.

Terug naar de standerdmolen uit 1898 van Piet Lamers aan ‘Den Bremhoek’

Om deze molen te kunnen bouwen in Langenboom kocht Piet Lamers een stuk grond van de erven Opsteeg, waarvan hier de akte.
Heden den vijf en twintigsten october achttien honderd zeven en negentig, verschenen voor mij, Ignatius Maria Gervers notaris ter standplaats Schayk.
1 Anna Maria Bloemers – weduwe Gerardus Opsteeg zonder beroep.
2 Petrus Opsteeg – landbouwer.
3 Willem Langen – landbouwer in algehele gemeenschap van
goederen gehuwd met Maria Opsteeg – allen wonende te Escharen.
4 Johannes van de Burgt- in algehele gemeenschap van goederen
gehuwd met Johanna Opsteeg – wonende te Zeeland. Die verklaarden te hebben verkocht, vrij van hypotheken – aan de Heer Petrus Johannes Lamers – molenaar, wonende te Velp
hierbij tegenwoordig en in koop te aanvaarden in de gemeente Escharen op Langenboom – ongeveer vijftig aren heidegrond en wel de zuid westelijke hoek ter plaatse afgepaald deel van het perceel sectie D nummer 696 groot vijf en negentig aren en negentig centiaren – genaamd den “Bremhoek”. Deze verkoop en koop is geschied voor de som van honderd gulden, welke som verkopers, van de koper verklaren te hebben ontvangen, waarvoor
kwitantie. Verder zijn partijen volgende zaken nog met elkander overeengekomen.
1 dat vooromschreven perceel dadelijk wordt overgedragen in de macht van het bezit van koper, daarvan wordt hem het rustige en vreedzaam bezit gewaarborgd.
2 dat verkopers niet verplicht zijn koper te vrijwaren wegens erfdienstbaarheden, of in deze, de rechten die men beweren mocht op het verkochte te hebben, en die niet in de openbare registers zijn en of overgeschreven, noch voor verborgen
gebreken, waarvan zij zelven onkundig zijn.
3 dat de meer mindere maat dan opgegevene geen aanleiding zal geven tot vermeerdering of vermindering van de overeengekomen koopprijs.
4 dat de grond en andere lasten die van het verkochte geheven worden, door koper moet worden voldaan te rekenen vanaf een januari aanstaande.
5 dat verkopers bij aldien zij zich krachtens artikel 7 in verband met artikel 6 van de hinderwet mochten verzetten tegen de oprichting van een of meer der inrichtingen, in de wet bedoeld, op het bij deze akte verkochte stukje grond, zij ten behoeve van den koper zullen verbeuren, de som van honderd gulden. Dit strafbeding zal hoofdelijk zijn van de zijde van verkopers. Partijen verklaarden van omschreven onroerend goed
geen titels van aankomst of bewijzen van eigendom te bezitten of te kennen, nog dat over de goederen eenige overschrijvingen in de daartoe bestemde openbare registers heeft plaats gehad de comparanten zijn daarvan nog notaris bekend. En liggen ter uitvoering dezer, ten koste van de notaris, bewaarder deze akte.
Waarvan akte in minuut verleden te Escharen, data voormeld, in tegenwoordigheid van Antoon Jans zonder beroep wonende te Reek en Dominicus Vos landbouwer te Schayk als getuigen. En is deze akte onmiddelijk na de gehele voorlezing door de comparanten en de getuigen en mij, met uitzondering van Anna Maria Bloemers die ter tekening gevraagd, zulks niet te kunnen. P. Opsteeg – J.v.d. Burgt – W. Langen –
P.J. Lamers – Vos en Jans – Gervers notaris.
Geregistreerd te Grave den derden november achtienhonderdzevenennegentig
in deel 88 folio 60 vermeld in twee bladen geen renvooi.
De ontvanger-Doedens.
Uitgegeven voor eerste afschrift.
(get) Gervers.

 

Aan de molen gebouwd in 1897 in Langenboom door de  stichter P.J.Lamers uit Velp komt een definitief einde aan in de tweede wereldoorlog. (bekijk de video hier)

Bekijk hier de Kouwenoord molen te Escharen van Petrus Josephus Lamers

Een molen 3 maal maalrecht (BHIC) De Koeveringse molen

Meer over de Langenboomse molen op MolenDatabase

 

 

Comments are closed.